RTTI

Voor het bereiken van het hoogst haalbare niveau bij een leerling, is inzicht nodig. Inzicht in de capaciteiten van uw kind, inzicht in het leerproces van uw kind en inzicht in de (cognitieve en emotionele) ontwikkeling van uw kind. Met andere woorden: wat is het leerpotentieel van uw zoon of dochter en hoe kunnen we dit optimaal benutten? Voor het beantwoorden van deze vragen maakt Luzac gebruik van het RTTI-systeem.

Gesprek over leren

RTTI biedt een eenduidige taal om met elkaar in gesprek te gaan over leren en presteren. Commentaar als ‘een leerling moet gewoon meer zijn best doen’ behoort tot het verleden. Op Luzac verdiepen we het gesprek over studievoortgang door het verhaal achter het cijfer te ontdekken. En dat niet alleen, we koppelen dit verhaal aan concrete en passende acties voor verbetering. En dat werkt. Zo haalde Lieke weer dikke voldoendes met RTTI.

Naast het vergroten van inzicht in de ontwikkeling van uw kind en ons eigen onderwijsproces, is het eveneens een middel om de leerling een aantal vaardigheden bij te brengen die hij nodig heeft in zijn verdere leven: metacognitie (het ‘denken over je denken’), algemene zelfreflectie en ‘leren leren’.

Niveaus van cognitie

De letters R, T, T en I staan voor vier verschillende niveaus van cognitie: Reproductie, Toepassing in bekende situatie, Toepassing in nieuwe situatie en Inzicht. De RTTI-systematiek neemt een toets als beginpunt van de evaluatie. De vragen van de toets worden gelabeld volgens een ontwikkelde verdeelsleutel. Een evenwichtige verdeling van verschillende cognitieve niveaus die samenhangen met de kerndoelen en exameneisen. Door vervolgens nauwgezet de scores van de leerlingen naast de vragen te leggen, wordt inzichtelijk op welke niveaus uw kind (en/of zijn of haar klas) buiten de kaders valt. Door leerstrategieën te koppelen aan de verschillende cognitieve vaardigheden, hebben de leerling en docent handvatten om concreet en op maat aan de slag te gaan met het vergroten van het leerrendement.

Gedragsindicatoren

Naast de verschillende cognitieve niveaus worden er ook gedragsindicatoren gekoppeld aan de resultaten van uw zoon of dochter, OMZA genoemd. De letters O, M, Z en A staan voor vier indicatoren die samenhang vertonen met de vier cognitieve niveaus: Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen en Autonoom. Met deze indicatoren wordt recht gedaan aan een belangrijk onderdeel van leren, namelijk inzicht in gedragsaspecten die het leren ondersteunen en ontwikkeling mogelijk maken. Te denken valt aan overzicht, planning en je spullen op orde hebben bij O. Actieve werkhouding en voorbereid de les in gaan bij M. Succeservaringen creëren, aansluiten bij de voorkennis van de leerling en oefening bij Z. En tot slot het stimuleren van zelfstandig functioneren, kritische reflectie en verantwoordelijkheid bij A.

RTTI-Online

Met het programma ‘RTTI-Online’ wordt de theorie makkelijk uitvoerbaar in de praktijk. Gemaakte toetsen worden hiermee geanalyseerd op de verschillende cognitieve niveaus, waardoor uw kind gericht en op maat aangestuurd kan worden op zijn of haar studievaardigheden. Het programma reikt de docent en leerling een analyse aan van de actuele én gewenste situatie. Op basis hiervan worden persoonlijke strategieën voorgesteld om het leerpotentieel van uw kind te optimaliseren.