Alle leerlingen in het voorgezet onderwijs moeten de rekentoets maken en bij Luzac vinden we dit een goede ontwikkeling. In het schooljaar 2015-2016 telt het resultaat van de rekentoets alleen voor vwo-leerlingen mee voor het halen van het diploma. Vanaf 2016 – 2017 gaat het rekentoets cijfer voor vwo-leerlingen meetellen in de kernvakkenregeling (de regel dat voor Nederlands Engels, Wiskunde en rekenen maximaal één 5 gehaald mag worden). Voor de andere niveaus (mavo en havo) telt de toets echter nog nergens mee, dus ook niet bij de berekening van het gemiddelde CE-cijfer en evenmin bij de compensatieregel. Dat laatste betekent dat er met een hoog cijfer voor de rekentoets geen ander vak gecompenseerd kan worden en het omgekeerde is ook niet mogelijk. Men moet deelnemen aan de rekentoets, maar het resultaat is niet relevant voor slaging. Wel komt het behaalde resultaat op de cijferlijst te staan.
De wetgeving inzake de rekentoets is continu aan verandering onderhevig en op dit moment (januari 2017) nog niet definitief vastgesteld.

Hoe gaat Luzac met de rekentoets om?

Het ligt in de lijn der verwachting dat de rekentoets steeds belangrijker wordt en dat het resultaat zwaarder gaat wegen. Luzac staat er voor dat leerlingen slagen. Alle mogelijke obstakels op de route naar het diploma moeten we vermijden. Daarom zijn de rekentoets-lessen verplicht voor alle leerlingen die de rekentoets af moeten leggen en stimuleren en helpen we leerlingen om een voldoende voor de rekentoets te halen. Luzac biedt leerlingen in het voorexamenjaar rekenlessen en neemt de rekentoets in januari af. Leerlingen die in het examenjaar instromen en de toets nog niet gemaakt hebben, kunnen alsnog rekenlessen volgen en de rekentoets afleggen.

Rekentoets abonnement

Bij Luzac geloven we in kansen. Daarom bieden we het rekentoets abonnement aan. Dit abonnement is bedoeld voor leerlingen die zich in een voorgaand schooljaar al wel voor de rekentoets “gekwalificeerd” hebben (dus bijvoorbeeld een 5 hebben gehaald bij het vwo), maar toch willen proberen om voor die toets een voldoende te halen. Als de druk eenmaal van de ketel is kunnen leerlingen wellicht nog tot een beter resultaat komen. Hiermee willen we voorkomen dat een leerling in de uitzonderlijke situatie belandt dat hij of zij blijft zitten op de rekentoets of niet toegelaten wordt tot de gewenste vervolgopleiding omdat deze eisen stelt aan het rekentoetsresultaat.

Het abonnement bestaat uit drie toets momenten per jaar. Rekentoetslessen zijn niet inbegrepen in het abonnement.

Wetgeving

De wetgeving rondom de rekentoets is nog in ontwikkeling. Wij laten ons onderwijs niet afhangen van discussies die gevoerd worden en die nog niet zijn omgezet in wet- en regelgeving. Daarnaast zijn wij van mening dat iedere leerling die van Luzac komt moet kunnen rekenen.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?